ประวัติ

“ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ หรือ UBI”

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  หรือ  UBI คืออะไร

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University  Business  Incubator) หรือที่เรียกชื่อย่อว่า UBI เป็นความพยายามของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่จะสร้างกลไกหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในสถาบันออกสู่โลกแห่งความจริงของธุรกิจ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business  Incubator) จะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ในรูปของ Start Up Company ที่อาจเกิดจากการรวมตัวจัดตั้งโดยนิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่าและอาจารย์ ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการใหม่ หรือเกิดจากการที่ภาคเอกชนที่มองเห็นศักยภาพและอนาคตของงานวิจัยและนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้คิดค้นขึ้นจึงเข้ามาร่วมในการลงทุนเพื่อพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก Start Up Company มีต้นทุนในการดำเนินงานในระยะแรกๆ ค่อนข้างสูงในเรื่องการจัดตั้งบริษัท การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการตลาด BRUBI จะทำหน้าที่บ่มเพาะบริษัทที่จัดตั้งใหม่เหล่านี้อย่างเป็นระบบ เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการในเรื่องต่างๆดังกล่าว การบ่มเพาะโดย BRUBI นี้จะเกิดจากการใช้ความพร้อมด้านวิชาการและอาคารสถานที่ในมหาวิทยาลัยเข้ามาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่สำคัญ และเมื่อบริษัทใหม่มีความเข้มแข็งเชิงธุรกิจแล้ว ก็พร้อมที่จะออกจาก BRUBI เพื่อดำเนินธุรกิจได้ด้วยตัวเอง และเติบโตต่อไปส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและของประเทศชาติต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (Buriram Rajabhat (University Business Incubator BR-UBI) ได้มีการพัฒนาและบริการสู่ชุมชนและท้องถิ่น ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549  มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างนักศึกษา  บัณฑิต  อาจารย์  บุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป  ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ยั่งยืน
  2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานทางวิชาการ  ผลงานวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย มาเชื่อมต่อกับโลกธุรกิจ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ภายใต้กระบวนการบ่มเพาะ  ได้แก่ การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์  การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ  การจับคู่ทางธุรกิจ  การเกิดเครือข่ายทางธุรกิจ

 

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยังมีงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ในด้านต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ เช่น  งานวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  งานวิจัยและพัฒนาด้านวิสาหกิจชุมชน  งานวิจัยและพัฒนาด้านสินค้า งานวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร การแปรรูป งานวิจัยดังกล่าวเป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  การท่องเที่ยวในเขตภาคอีสานใต้  และการค้าชายแดนกัมพูชา  อันเป็นการตอบสนองนโยบายแห่งรัฐ  และนโยบายของจังหวัดบุรีรัมย์

ภาพด้านหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ติดกับถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัย ห่างจากอนุสาวรีย์รัชการที่ 1 ประมาณ 150 เมตร

ภาพด้านหน้าประตูออฟฟิต ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์