กิจกรรมอบรมโครงการจุดประกายความคิดพิชิตความสำเร็จ ยุค 4.0 (Enlighten Your Start Up Business 4.0)

กิจกรรมอบรมโครงการจุดประกายความคิดพิชิตความสำเร็จ ยุค 4.0 (Enlighten Your Start Up Business 4.0)

Shares

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดอบรมโครงการจุดประกายความคิดพิชิตความสำเร็จ ยุค 4.0 (Enlighten Your Start Up Business 4.0) ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กิจกรรมโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการกว่า 460 คน

 

ขอบขอบพระคุณทีมงานวิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เป็นการกระตุ้น จุดประกายความคิดในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ พร้อมมอบความสุขและเสียงหัวเราะแก่ผู้เข้าอบรม โดยโค๊ชเดี่ยว ธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ , คุณแพรวโพยม ง้าวสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านการตลาด , คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ ผู้บริหารบริษัท Vegetdeil ผักออร์แกนิคเดลิเวอรี่ , คุณธนวิชย์ ต้นกันยา ผู้บริหารบริษัท Horganice แอปพลิเคชั่นบริหารจัดการหอพัก , คุณเสกสรร ปานประทีป ศิลปินนักร้อง

 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาจารย์ ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และอาจารย์ปัญจมาพร ผลเกิด อาจารย์สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการอบรม ฯและขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้ความสนใจ และเข้าร่วมอบรมโครงการ ฯ