ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา

Shares

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทัล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากกเกล็ด จังหวัดนนทบุรีโดยการประชุมสัมมนาประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 • อภิปรายเรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ปี พ.ศ. 2560 โดย
  นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ           อนุกรรมการ ฯ
  นายไพโรจน์  ภู่ต้อง                          กรรมการติดตาม ฯ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน
 • ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการ ฯ จากการกลั่นกรองผู้ประกอบการ โดย
  นายพงษ์ศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ               อนุกรรมการ ฯ
  นางขวัญธิดา  วัฒนวรกิจกุล                 อนุกรรมการ ฯ
 • กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในโครงการ ปี พ.ศ. 2558 โดย
  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางนา นางสาวนิภาพร  นาโสก    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ผู้ประกอบการซอฟแวร์ประยุกต์และดิจิทอลมาเก็ตติ้ง นายนิรันดร  กาบบัว    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • บรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์ของ SME เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคล โดย
  นายอัคริศ  จงอยู่สุข                กรมสรรพากร
 • เสวนาเรื่อง แหล่งเงินทุนในโครงการที่รัฐบาลให้การสนับสนุน โดย
  นายวรมิตร  ครุฑโต                       รองกรรมการผู้จัดการ SME  Bank
  นางสาวศรัณยา  เบ็ญเราะมาน     กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน วีเน็ท จำกัด
 • การบรรยายหัวข้อ New S-CURVE  สำคัญอย่างไรกับธุรกิจ โดย
  นายพูลสวัสดิ์  เผ่าประพัธน์        ผู้อำนวยการศูนนวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์
 • เสวนาเรื่อง การเตรียมผลิตภัณฑ์เข้าตลาด Modern Trade โดย
  ผู้บริหาร บริษัท เวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
  ผู้บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  ผู้บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
  ผู้บริหาร บริษัท รอยัล สวัสดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
 • บรรยายกฎหมาย เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า โดย
  นายพีรวงศ์  จาตุรงคกุล            ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้า
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในการผลักดันการประกอบธุรกิจ

  ภาพกิจกรรม