นำผู้ประกอบการภายกระบวนการบ่มเพาะของศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Future Food Lab

นำผู้ประกอบการภายกระบวนการบ่มเพาะของศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Future Food Lab

Shares

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำผู้ประกอบการภายใต้กระบวนการบ่มเพาะของศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Future Food Lab ณ อาคารประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดประทุมธานี

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหน่วยงาน Future Food Innopolis (สวทน.) และสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ และกระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการ SME และ Startup

ภาพกิจกรรม