กิจกรรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยใช้องค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร ข “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารและสมุนไพร”

กิจกรรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยใช้องค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร ข “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารและสมุนไพร”

Shares

โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยใช้องค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐานหลักสูตร ข.  “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารและสมุนไพร” บริหารโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินงานโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ นับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจโดยมีเป้าประสงค์เพื่อบ่มเพาะธุรกิจอุตสาหกรรม ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ จนถึงระดับที่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถนำพาวิสาหกิจไปสู่ระดับมาตรฐานสากล โดยใช้แนวทางที่หลากหลายตามความเหมาะสม เช่น การฝึกอบรม การให้คำปรึกษาแนะนำ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  การถ่ายทอดเทคโนโลยี  ซึ่งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

ปัจจุบันการประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการยังประสบปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาด้านการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุน การสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ การบริหารจัดการ ฯลฯ ซึ่งมักจะมีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอที่จะบริหารจัดการ และปรับปรุงพัฒนากิจการไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่เข้มแข็งอย่าง มีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ศูนย์เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้ประกอบการให้มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถในการนวดแผนไทยได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน โดยเน้นการอบรมความรู้ทักษะด้านการนวดแผนไทย เพื่อเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการ เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ดังนั้นหลักสูตรการอบรมนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาตนเองและเพิ่มความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพแก่ผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี

จากการจัดอบรมโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่  22 เมษายน  ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม  2560 รวมระยะเวลาอบรม 66 ชั่วโมง  การอบรมประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญประกอบด้วย  แนวคิด / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ , ความรู้ในการประกอบธุรกิจ , การให้คำปรึกษาแนะนำในการประกอบธุรกิจ ,  ด้านการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร , การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้ประกอบการ การนำเสนอสินค้า , การขาย , การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม , การพัฒนาด้านอาหารและสมุนไพรด้วยนวัตกรรม, การวิเคราะห์สภาพการณ์ทางธุรกิจ , การตลาด ความต้องการของลูกค้า , การสร้างเครือข่ายและการเข้าถึงตลาด ,การจัดทำแผนธุรกิจ (Business Model) และนำเสนอแผนธุรกิจ , ด้านการผลิต , การจัดการวัตถุดิบ (แหล่งวัตถุดิบ/การจัดซื้อ/จัดเก็บ) , การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (อย.) , กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (คุณภาพความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม) , ด้านการบริหารและการวางแผนด้านการเงิน , การคิดต้นทุนการผลิต , การลงทุน การเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน , การวิเคราะห์ทางการเงิน

 

ภาพกิจกรรม