กิจกรรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยใช้องค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร ก. “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ธุรกิจนวดแผนไทย”

กิจกรรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยใช้องค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร ก. “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ธุรกิจนวดแผนไทย”

Shares

โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยใช้องค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร ก.  “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ธุรกิจนวดแผนไทย”

ศูนย์เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้ประกอบการให้มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถในการนวดแผนไทยได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน โดยเน้นการอบรมความรู้ทักษะด้านการนวดแผนไทย เพื่อเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการ เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ดังนั้นหลักสูตรการอบรมนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาตนเองและเพิ่มความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพแก่ผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรม