กิจกรรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยใช้องค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร ก. “การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ ธุรกิจแปรรูปสมุนไพรเชิงพาณิชย์”

กิจกรรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยใช้องค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร ก. “การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ ธุรกิจแปรรูปสมุนไพรเชิงพาณิชย์”

Shares

โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยใช้องค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐานหลักสูตร ก  “การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ ธุรกิจแปรรูปสมุนไพรเชิงพาณิชย์”(สบู่สมุนไพรแฟนซี, น้ำมันนวดอโรมา)  ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้องค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร ก. “การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ ธุรกิจแปรรูปสมุนไพรเชิงพาณิชย์” (สบู่สมุนไพรแฟนซี, น้ำมันนวดอโรมา)

วัตถุประสงค์
         1)  เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
         2)  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจ
         3)  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการนำทักษะและความรู้ในการประกอบการไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการประกอบอาชีพ
         4)  เพื่อสร้างและเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการเป้าหมายในการเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ

ทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้ดำเนินกิจกรรมหลักสูตร ก. “การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ ธุรกิจแปรรูปสมุนไพรเชิงพาณิชย์” (สบู่สมุนไพรแฟนซี, น้ำมันนวดอโรมา) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยการดำเนินการโครงการดังกล่าว ได้วางแผนการดำเนินโครงการ อาทิเช่น การเตรียมความพร้อม การประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและคัดเลือก การอบรมให้ความรู้ เป็นที่เรียบร้อยและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่ตั้งไว้ และก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรม